Pro oprávněné (dluží mi)

Postup při podání exekučního návrhu

Exekuční návrh se podává přímo k soudnímu exekutorovi, který má působnost po celé České republice, (vzor exekučního návrhu na nařízení exekuce naleznete níže).

V podepsaném a datovaném návrhu musí být označen exekutor provádějící exekuci včetně jeho sídla, dále musí být uvedeno, kdo návrh činí, které věci se návrhu týkají, a co sleduje.

Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat také přesné označení osoby oprávněné i povinné, zahrnující:

  • u fyzických osob: jméno(a) a příjemní účastníka(ků), místo jejich trvalého pobytu, v případě cizinců druh a místo pobytu na území ČR, rodné číslo nebo datum narození;
  • u právnických osob: obchodní název, sídlo a identifikační číslo;
  • přesné označení exekučního titulu, povinnost, která má být exekucí vymožena a údaj o tom, zda a v jakém rozsahu povinný tuto vymáhanou povinnost splnil;
  • označení dalších důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

K podávanému exekučnímu návrhu je nutné doložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti, případně stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, což ovšem neplatí v případě, kdy exekuční titul vydal exekuční soud.

Zahájení exekuce

Exekuční řízení je zahájeno v okamžiku, kdy je exekutorskému úřadu doručen (ať už osobně nebo dálkově) Váš podepsaný exekuční návrh. Jakožto oprávněný podáte buďto svůj vlastní návrh nebo Vám exekuční návrh vypracujeme na základě Vámi sdělených dat a budeme Vás telefonicky kontaktovat ohledně termínu podpisu.

V případě, že Vám k jednotlivým částem průvodce není cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Vzor exekučního návrhu stačí vyplnit a případně uvést kolik již bylo na pohledávku (dluh) uhrazeno. K exekučnímu návrhu třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu (rozsudek, usnesení soudu, platební rozkaz) s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti (právní moc a vykonatelnost vyznačí k žádosti soud, který rozhodnutí vydal).

Pak stačí vyplněný exekuční návrh a exekuční titul s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti zaslat poštou nebo datovou schránkou na exekutorský úřad, případně je možné doručit jej osobně na podatelnu úřadu.

V případě, že je Vaše kontaktní adresa jiná než adresa trvalého pobytu, je třeba uvést adresu pro doručování. Pro lepší a rychlejší komunikaci je vhodné uvést i telefon a e-mailovou adresu.

Nevíte si rady nebo Vám v postupu není něco jasné? Obraťte se na nás.

Přihlaste se k odběru newsletteru dražeb movitých věcí!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.