Aktuality

Změna úředních hodin dne 24.3.2023

V pátek 24.března 2023 budou úřední hodiny pro styk s veřejností pouze do 12:00 hod.

před 6 měsíci

Schválení zákonů o prominutí některých dluhů

Poté, co proběhly dvě vlny milostivého léta u exekucí vedených soudními exekutory, schválila vláda návrhy dvou zákonů, které umožní prominutí některých daňových dluhů a dluhů vůči správě sociálního zabezpečení. Jedná se o dluhy, které jsou řešeny v rámci tzv. správní exekuce. Lidé, kteří dluží Finanční správě, Celní správě či České správě sociálního zabezpečení dostanou tak šanci se snáze oddlužit.

před 8 měsíci

Mimořádné opatření v místě konání dražby

Všechny osoby vstupující do areálu exekutorských skladů v Čekyni jsou povinny po celou dobu přítomnosti v jeho budovách dodržovat následující opatření: při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou při vstupu do budovy a po dobu pohybu v budově použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének dodržovat vzdálenost mezi osobami alespoň 2 metrů, je-li to možné v případě podezření na viditelnou zdravotní indispozici, nepoužití dezinfekce nebo nepoužití předepsaného ochranného prostředku nebude osoba do budov vpuštěna     

před 1 rokem

Vyjádření k údajnému nátlaku na mobiliární exekuci

V návaznosti na včerejší průběh jednání Poslanecké sněmovny, na němž byla řešena problematika moratoria na provádění mobiliárních exekucí soudními exekutory, jsem se rozhodl uvést na pravou míru skutečnosti, které v rámci projednávání dané věci zmínil ve svém projevu poslanec Marek Výborný. Pan poslanec hovořil o případu dlužníka, u něhož měla být provedena – jeho slovy - nátlaková mobiliární exekuce. V žádné případě nechci dále jitřit emoce v této složité diskusi, avšak musím se vůči těmto vyjádřením ohradit. Já i mojí zaměstnanci přistupujeme k exekucím, jejichž provedením jsem byl pověřen, individuálně, a to s ohledem na tíživou situaci lidí, kteří byli současnou krizí zasaženi. Nelze vynášet soud bez bližší znalosti okolností daného případu. Na každé soudní řízení je třeba pohlížet nezaujatě, individuálně a s ohledem na informace obsažené v exekučním spise. Tyto příběhy nelze zjednodušeně interpretovat bez znalosti průběhu exekuce.

V případě zmíněném panem poslancem Výborným určitě nejde o zneužití tíživé situace dlužníka a už vůbec ne o nepřiměřeně tvrdý postup exekutora. V prvé řadě se jednalo o staré dluhy, u nichž došlo k prodlení dlužníka již v době před pandemií. Nejedná se o dluhy vzniklé v důsledku pandemie, jak bylo vylíčeno. K návštěvě vykonavatelů došlo po 5 měsících od doručení výzvy k dobrovolné úhradě. Za tuto dobu nebylo dlužníkem doloženo, že je postižen ekonomickou krizí. Soudní exekutor musí dle zákona postupovat rychle a zároveň prověřit veškeré majetkové poměry dlužníka. S ohledem na skutečnost, že exekuce účtu nevedla k vymožení dluhu, dlužník neměl zaměstnavatele ani jiný známý majetek a domluvený splátkový kalendář nebyl ze strany dlužníka dodržen, bylo zaměstnanci exekutora provedeno místní šetření. V rámci mlčenlivosti uložené zákonem mohu konstatovat pouze to, že vůbec nedošlo k soupisu movitého majetku nebo ke vstupu do obydlí povinného, když věc byla probrána před domem a exekuce byla pokojně uhrazena.  Nikdo nebyl zakleknut, jak jsem se dočetl na Twitteru. Detailnější informace zasíláme přímo panu poslanci Výbornému, přičemž mu zároveň nabízíme možnost se souhlasem účastníků řízení prostudovat celý exekuční spis a zhlédnout pořízený videozáznam. Jsem připraven se s panem poslancem setkat a o tomto konkrétním případu i o problematice exekucí obecně s ním hovořit.

Domnívám se, že tyto příběhy ukazují, že plošná opatření jsou nefunkční a nežádoucí pro řádné vedení výkonu rozhodnutí a je třeba k řízením přistupovat individuálně a procesní ochranu nechat na každém z účastníků. Zákon garantuje účastníku řízení právo požádat o odklad exekuce, avšak je zároveň vyžadováno, aby tvrzené skutečnosti dlužník doložil. Každý účastník má možnost využít své procesní ochrany v jakékoliv fázi řízení. Data mého exekutorského úřadu za posledních 13 měsíců ukazují, že počet žádostí o odklad exekuce je stejný jako před vypuknutím krize. Ovšem dlužník z popsaného případu řádný návrh na odklad exekuce nepodal a exekuovaná částka byla po vyčerpání jiných možností uhrazena během osobní návštěvy vykonavatele soudního exekutora.

Na závěr bych chtěl uvést, že jsem si vědom skutečnosti, že provádění exekucí nikdy nebude patřit mezi favorizované činnosti ve společnosti. Avšak jsem pevně přesvědčen, že zajištění výkonu práva je pro každou společnost naprosto nezbytné. Budu moc rád, když o těchto lidsky složitých otázkách povedeme seriózní diskuse, v níž bude dopřáno sluchu oběma stranám a nebude zneužívána při prosazování legislativy jednostranně zvýhodňující dlužníka před oprávněnými zájmy věřitele

 

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor

před 2 roky

Zrušení dražby movitých věcí v březnu 2021

Z důvodu zpřísnění vládních opatření proti šíření covid19 se v měsíci březnu 2021 nebude konat dražba movitých věcí. Děkujeme za pochopení.

před 2 roky

Dražba movitých věcí

19. února proběhne v areálu exekučních skladů na adrese Zámecká 230, Přerov-Čekyně dražba 20 automobilů.

Harmonogram dražby:

od 11:00 - obhlídka a registrace dražitelů

od 12:00 - začátek dražby

Na místě budou dodržována přísná hygienická opatření a vstup bude povolen pouze s respirátorem.

před 2 roky

Provoz úřadu během Vánočních svátků

před 2 roky

Zrušení dražby movitých věcí v prosinci 2020 a lednu 2021

Z důvodu vládních opatření proti šíření covid19 se v měsících prosinci 2020 a lednu 2021 nebude konat dražba movitých věcí. Děkujeme za pochopení.

před 2 roky

Změna úředních hodin od 12.října 2020

Od pondělí 12.října budou až do odvolání probíhat úřední hodiny pro styk s veřejností v tuto pracovní dobu:

Pondělí a středa: 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 

Pokladna i podatelna bude v provozu dle stávající pracovní doby:

Pondělí až čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

 

Děkujeme za pochopení

 

 
před 2 roky

Zrušení dražby movitých věcí v říjnu 2020

Z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru se v měsíci říjnu nebude konat dražba movitých věcí. Termín příští dražby je 20.listopadu 2020. Děkujeme za pochopení.

před 2 roky

Obnovení dražeb v exekutorských skladech

Od června budou znovu obnoveny dražby konané v exekutorských skladech v Čekyni u Přerova. Nejbližší dražba proběhne 19.června. Více informací k dražbě naleznete v sekci Dražby movitých věcí.

před 3 roky

Oznámení o úkonech do 30.6.2020

S ohledem na aktuální legislativní úpravu provádění mobiliárních exekucí budou do 30.6.2020 realizovány exekutorským úřadem pouze výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí k vymožení pohledávek výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. Mobiliární exekuce může být rovněž provedena v případě, že povinný písemně oznámí exekutorskému úřadu, že má tento ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračovat. Současně bude do 30.6.2020, zejména u povinných, kteří nekomunikují, nepřebírají poštu a nejsou ani jinak kontaktní, přistupováno k úkonům v terénu spočívajícím v kontaktování povinných v místě jejich bydliště, konzultaci a snaze o nalezení řešení nařízené exekuce. V těchto případech nebude přistupováno k provádění žádných úředních úkonů předepsaných pro vedení exekuce formou prodeje movitých věcí.

před 3 roky

Přihlaste se k odběru newsletteru dražeb movitých věcí!

Chcete mít přehled o plánovaných dražbách?
Využijte možnosti zasílání novinek na Vámi zadaný e-mail.